3Dscan.lv | FARO | Artec 3D

PAKALPOJUMI

IEKĀRTAS UN PROGRAMMATŪRA

 Avada Accountant Demo
Vadības sistēmas lidostām2023-02-19T10:21:27+00:00

Vadības sistēmas lidostām

Kartēšanas tehnoloģijas, GIS programmatiskais nodrošinājums un konsultēšanas pakalpojumi saskaņā ar mainīgajiem noteikumiem.

3D MODELĒŠANA

BIM

Deformācijas analīze

Reversā inženierija

VADĪBAS SISTĒMAS LIDOSTĀM

Līdzekļu pārvaldīšana

Vadības sistēmas ceļiem

3D skeneru pielietojums

VADĪBAS SISTĒMAS LIDOSTĀM

ROAD-SIT VADĪBAS SISTĒMAS PAKETE LIDOSTĀM

Produktu komplekts lidostām ir gūts no Siteco kompetences kartēšanas tehnoloģiju un programmatiskā nodrošinājuma attīstībā, kopīgajā pieredzē, kas apkopota un rūpīgi pārdomāta ceļu vidē vairāk nekā 10 gados un vairāk nekā 40 000 km kartēs.

Mobilās kartēšanas sistēmas Ceļu skeneris ir reāli integrēts kopā ar jauno aprīkojumu, kas paredzēts, lai apmierinātu un izpildītu lidostas noteikumu prasības.

Visinteresantākais novatoriskais risinājuma faktors ir integrācija ESRI ArcGIS sistēmā, kas nodrošina pilnīgu visu apsekošanu un uzturēšanas aktivitāšu kontroli to kartēšanas kontekstā. Pateicoties tam, iespējams iegūt infrastruktūras priekšstatu kopumā un tūlītēju konsultāciju par remonta stāvokli, un plānotajiem un veiktajiem pasākumiem. Ar specifisku funkciju palīdzību lietotājs var plānot uzturēšanas pasākumus, bet tāpēc var efektīvi optimizēt gan ekspluatācijas izdevumus, gan seguma mūžu.

Efektīva dizaina izmantošana attiecas gan uz rezultātu, gan arī procesu, akcentējot dizaina domāšanas nozīmi visos lēmumu pieņemšanas un vadības līmeņos, par pamatu pielietojot 3D skenēšanas metodi.

SITECO IEROSINĀTAIS RISINĀJUMS IETVER:

MMS Ceļu skenera izsmalcinātā tehnoloģija, kas ir reāli aprīkota, lai nodrošinātu kartēšanu arī nakts laikā, līdz ar to nepieļaujot iejaukšanos gaisa satiksmē;

TRoad-SIT PMS pieteikums, kas ir pilnībā integrēts jaudīgajā ESRI ArcGIS kartēšanas sistēmā, nodrošinot monitoringa un lēmumu pieņemšanas pazīmes to Uzturēšanas programmu analīzei, kas saistītas ar Statusa indikatoru;

Pieļaujamās slodzes struktūrās, veicot kartēšanu un projekta analīzi.

MODUĻU SISTĒMA

Road-SIT PMS pazīmes var klasificēt šādā veidā:

Briesmu riska analīze – Šis modulis nodrošina konsultāciju par datiem, kas apkopoti, izmantojot Ceļu skeneri, proti, augstas izšķirtspējas attēliem, lāzera skenējumiem, skenējumiem, kuri iegūti ar Grunts caurskatīšanas radara palīdzību, kā arī garenisku nelīdzenumu datiem, kas iegūti ar profilometra palīdzību. Šis modulis nodrošina visu funkcionālā seguma defektu kartēšanu, kas reģistrēti sistēmas relāciju datubāzē, veic monitoringa aktivitātes, izmantojot arī “mobilo” aprīkojumu, piemēram, PDA, planšetdatorus u.tml. Seguma stāvokļa indekss tiek aprēķināts saskaņā ar ASTM D 5340 standartiem, un izejas vērtības tiek atjauninātas, pamatojoties uz veiktajām uzturēšanas aktivitātēm un apsekošanas rezultātiem.

Datu pārvaldīšanas sistēma – Road-SIT PMS ir izstrādāta, lai iegūtu visus datus, kas apkopoti, izmantojot dažādus sensorus, kas uzstādīti MMS, un arī citu tipu datus, kas iegūti testēšanās, kas veiktas lidostas segumiem (piemēram, berzes un pieļaujamās slodzes datiem). Saskaņā ar pieejamajiem datiem sistēma aprēķina specifiska statusa rādītājus dažādām homogēnām lidostas sekcijām. Šīs sekcijas ir sadalītas konstantas virsmas zonās. GIS attēli ļauj veikt dažādu parametru tūlītēju kontroli.

Lēmumu pārvaldīšanas sistēma – Šī sistēma ietver uzturēšanas tehnoloģijas, kuras izmanto dažādas lidostas, ļaujot izveidot pielāgotu uzturēšanas programmu izveidošanu. Jebkuru aktivitāti var saistīt ar rezultātiem, kas var tikt sasniegti, izmantojot strukturālo virsmas defektu izšķiršanas spējas un arī saistītos izdevumus. Modelējot dažādas uzturēšanas stratēģijas, lietotājs var izvēlēties veikt vislabākās iejaukšanās. Pēc tam sistēma nodrošina visu veicamo aktivitāšu pārvaldīšanu un dažādu izpildītās iejaukšanās rezultāta rādītāju pārrēķināšanu.

DARBA METODOLOĢIJA

Road-SIT Airport PMS ir pamatota uz specifisku GIS sistēmas informācijas slāņu organizēšanu, kas atbilst visiem PMS datiem: transporta līdzekļu kartēšanas maršruti, kartēšanas noteicošie punkti un pieļaujamās slodzes apsekotajās zonās, PCI zonas, atbilstošie kartēšanas dati un to apstrāde. GIS sistēma nodrošina arī zonu definīciju, kura lidostas infrastruktūru iedala atbilstoši precīzai hierarhiskai organizācijai.

INFRASTRUKTŪRAS IEDALĪJUMS UN HIERARHISKĀ ORGANIZĀCIJA

Racionālai seguma uzturēšanai visas nosegtās virsmas tiek sadalītas dažādās zonās, pamatojoties uz hierarhisko principu dažādos līmeņos, kas pazīstami kā Seguma režģa karte. Pirmais līmenis sastāv no operāciju zonām (atzarojumi), kam ir dažādas funkcijas: skrejceļš, stūrēšanas ceļš, saiknes, stāvvieta, apkalpošanas ceļi u.tml. Šīs zonas savukārt ir iedalītas Homogēnās sekcijās, t.i., sekcijās ar līdzīgām dizaina pazīmēm:

Būvniecības periods;

Seguma biezums un pieļaujamās slodzes statuss;

Satiksme un slodzes līmenis vispār.

Šis iedalījums ir būtisks, lai definētu katras sekcijas norimšanas līknes un pieņemtu lēmumu par veicamajām visatbilstošākajām uzturēšanas aktivitātēm.

Katra sekcija tālāk tiek sadalīta adekvātā konstanta laukuma zonas (300-400 m²) elementāro zonu skaitā, kas tiek definētas saskaņā ar dažādiem rādītājiem, kuri ir saistīti ar tām (PCI, nelīdzenums, pieļaujamā slodze, berze u.tml.). Katrai zonai destrukcijas rādītājs tiek novērtēts attiecībā uz vairākiem strukturāliem vai funkcionāliem aspektiem.

Ceļu skenera kartēšana

MMS ceļu skenera veiktās trajektorijas tiek reģistrētas papildus slānī, tā atvieglojot konsultēšanu par apkopotajiem datiem. Šīs trajektorijas nodrošina fotogrāfisko datu bāzē redzamā maršruta kartogrāfijas identifikāciju, kas tiek caurskatīta, un otrādi, iespējams arī atlasīt vispiemērotāko fotogrāfisko datu bāzi un pārbaudīt zonu. Lidostas virsmu nosedz Ceļu skenera transporta līdzeklis paralēlos maršrutos 4 5 metru attālumā. Attiecībā uz skrejceļiem un stūrēšanas ceļiem kartēšanas virziens tiek kontrolēts ar īpašu programmatisko nodrošinājumu, kas palīdz vadītājam uzturēt konstantu virzienu.

Virsmas degradācijas statusa kartēšana

Defekti tiek klasificēti katalogā saskaņā ar ASTM D6433/2003 specifikācijām ar īpašas izvēlnes palīdzību, kas palīdz lietotājam piekļūt stingrības līmenim. Viens no visinteresantākajiem piedāvātās metodoloģijas komponentiem ir defektu vizuālā detektēšana, kas tiek sekmēta ar profilometru un lāzera skeneriem iegūto datu caurskatīšanu. Fotogrāfisko datu bāzes skatīšanas vide, kas integrēta GIS ArcView, nodrošina optimālu navigāciju visos kartētajos datos un arī defektu datubāzē. Visos posmos operators var pārbaudīt kartēšanas sistēmā veiktās aktivitātes.

Visi detektētie defekti tiek attēloti papildus slānī, kas atteicas uz saistīto ģeometriju (piemēram: caurumu punkti, lauztas plaisāšanas līnijas, plaisāšanas daudzstūri, pazeminājumi, gropes). Pamatojoties uz defektiem, kas pilnībā vai daļēji attiecas pie PCI zonām, iespējams aprēķināt atbilstošos rādītājus un attēlot tos saskaņā ar ASTM specifikāciju robežvērtībām. Lietojumprogrammatūra ļauj arī skatīt katras atsevišķas PCI zonas virsmas defektus.

Uzturēšanas statusa skatīšana

Visi kartēšanas rezultāti tiek attēloti ArcGIS un var tikt nekavējoties attēloti kartes displejā vai atveidoti skaitliski. Šādi iespējams attēlot raksturīgās pieļaujamās slodzes vērtības (PCN /ACN, elastīgie moduļi, slāņa biezums), PCI indeksi, garenvirziena nelīdzenums u.tml. Pateicoties šāda veida attēlojumiem, iejaukšanās aktivitātes var veikt ātri un efektīvi.

Iejaukšanās kataloga pārvaldīšana

Ar šīs lietojumprogrammatūras palīdzību iespējams definēt dažādus pārvaldīšanas katalogus. Pieejamās datubāzes var integrēt, pielietojot Tendera specifikāciju. Katrs katalogs ļauj lietotājam organizēt iejaukšanos pēc tipa, piemēram, strukturālās vai funkcionālās iejaukšanās, rekonstrukcijas vai lokalizētas iejaukšanās. Šai organizācijai ir divkāršs mērķis – uzlabot iejaukšanās organizāciju un tajā pašā laikā nodrošināt sistēmu ar metodēm katras iejaukšanās izdevumu aprēķināšanai. Katram iejaukšanās gadījumam lietotājs var definēt izdevumus uz vienību un specificēt defektu sarakstus, jo iejaukšanās var atrisināt arī jebkādu atlikušo defektu pēc uzturēšanas.

Iejaukšanos iedalījums attiecībā uz segumu

Lai analizētu izdevumus un pagarinātu lidostas segto virsmu mūžu, nepieciešams atlasīt zonas un/vai homogēnās sekcijas, attiecībā uz ko ir jāpiešķir specifiska iejaukšanās. Šī piešķiršana var tikt veikta ar grafika atlasīšanu tieši GIS programmatiskajā nodrošinājumā vai zonu un sekciju filtrēšanu caur atbilstošiem vaicājumiem datubāzei saskaņā ar prioritātes kritērijiem. Šādi iespējams izveidot Uzturēšanas plānu, kas satur uzturēšanu iejaukšanās gadījumiem, kas tiek atlasīti katalogā. Ja tāda pati iejaukšanās pieder dažādām plaknēm, PMS operators var definēt dažādus uzturēšanas plānus un salīdzināt tos pēc izdevumiem, laika sadalījuma un infrastruktūras lietderīgā kalpošanas laika.

Lēmuma pieņemšanas atbalsta rīki un Norimšanas līknes

Sistēma nodrošina arī rīkus lēmuma pieņemšanas atbalstam, modelējot dažādas uzturēšanas stratēģijas, PCI aprēķināšanu un atvasinātās norimšanas līknes. Speciālās funkcijas ļauj lietotājiem piešķirt norimšanas līknes homogēnām sekcijām, kā arī definēt laika diagrammu. Pēc tam iespējams salīdzināt teorētiskās norimšanas līknes ar tām, kas atvasinātas no novērojumiem, kuri veikti monitoringa fāzes laikā. Pamatojoties uz šiem rezultātiem, būs iespējams kalibrēt dažādu homogēno sekciju specifiskās līknes.

PAVEIKTO DARBU PIEMĒRI

APRĪKOJUMS UN PROGRAMMATŪRA

3Dscan ir lielākais profesionālā tehniskā aprīkojuma un programmatūras “parks” 3D skenēšanai un ģeofizikālajiem pētījumiem Baltijas valstīs. Atkarībā no uzdevuma mūsu sertificēta speciālistu komanda noteiks nepieciešamo aprīkojumu, lai sasniegtu labāko rezultātu.

 • Tīkla RTK rover ar centimetru precizitāti. Kabatas izmēra un viegls uztvērējs. Strādā ar NTRIP korekcijām.

  499,00 

 • Pionieris mākslīgā intelekta ieviešanā pazemes utilītu noteikšanā un paaugstina produktivitāti uz nākamo līmeni, izmantojot vienkāršu mākoņa risinājumu.

  Cena pēc pieprasījuma

 • Racionalizējiet skenēšanas un izstrādes darbplūsmu, lejupielādējot FARO RevEng reversās inženierijas programmatūru

  Cena pēc pieprasījuma

 • Iespējo autonomu skenēšanu ar Boston Dynamics Spot® mobilo robotu.

  Cena pēc pieprasījuma

Kā pasūtīt 3Dscan.lv pakalpojumus?

Lai pasūtītu uzmerījuma darbus, lāzera skenēšanu vai ģeoapsеkоšanu, kā arī tehnisko apsekošanu vai citus apsekojumus jūsu objektos, zvaniet uz mūsu biroju:

+371 27 86 0000 vai nosūtiet pieteikumu uz e-pastu: info@3dscan.lv.

SV Solutions GALVENĀ OFISA KONTAKTI.

ŪNIJAS IELA 15C, RĪGA

Latvija, LV-1039

I-V 09:00 – 18:00

VI-VII slēgts

Zvaniet mums

+371 27 86 0000

Rakstiet mums

info@3dscan.lv

Title

Go to Top