Vadības sistēmas lidostām

Kartēšanas tehnoloģijas, GIS programmatiskais nodrošinājums un konsultēšanas pakalpojumi saskaņā ar mainīgajiem noteikumiem.

3D MODELĒŠANA

BIM

Deformācijas analīze

Reversā inženierija

VADĪBAS SISTĒMAS LIDOSTĀM

Līdzekļu pārvaldīšana

Vadības sistēmas ceļiem

3D skeneru pielietojums

VADĪBAS SISTĒMAS LIDOSTĀM

ROAD-SIT VADĪBAS SISTĒMAS PAKETE LIDOSTĀM

Produktu komplekts lidostām ir gūts no Siteco kompetences kartēšanas tehnoloģiju un programmatiskā nodrošinājuma attīstības, kā arī no pieredzes, kas apkopota un rūpīgi pārdomāta ceļu sektorā vairāk nekā 10 gadu garumā un vairāk nekā 40 000 km apjomā.

Mobilās kartēšanas sistēmas Ceļu skeneris ir integrēts kopā ar jauno aprīkojumu, kas paredzēts, lai apmierinātu un izpildītu lidostas noteikumu prasības.

Visinteresantākais novatoriskais risinājums ir ESRI integrācija ArcGIS sistēmā, kas nodrošina pilnīgu visu apsekošanu un uzturēšanas aktivitāšu kontroli kartēšanas kontekstā. Pateicoties tam, iespējams iegūt infrastruktūras priekšstatu kopumā un tūlītēju konsultāciju par remonta stāvokli, plānotajiem un veiktajiem pasākumiem. Ar specifisku funkciju palīdzību lietotājs var plānot uzturēšanas pasākumus un efektīvi optimizēt gan ekspluatācijas izdevumus, gan seguma ilgmūžību.

Efektīva dizaina izmantošana attiecas gan uz rezultātu, gan arī procesu, akcentējot dizaina domāšanas nozīmi visos lēmumu pieņemšanas un vadības līmeņos, par pamatu pielietojot 3D skenēšanas metodi.

SITECO IEROSINĀTAIS RISINĀJUMS IETVER:

MMS Ceļu skenera smalko tehnoloģiju, kas ir aprīkota tā, lai nodrošinātu kartēšanu arī nakts laikā, nepieļaujot iejaukšanos gaisa satiksmē;

TRoad-SIT PMS pieteikumu, kas ir pilnībā integrēts jaudīgajā ESRI ArcGIS kartēšanas sistēmā, nodrošinot monitoringa un lēmumu pieņemšanu to uzturēšanas programmu analīzei, kas saistītas ar Statusa indikatoru;

Pieļaujamās slodzes struktūras, veicot kartēšanu un projekta analīzi.

MODUĻU SISTĒMA

Road-SIT PMS pazīmes var klasificēt šādā veidā:

Briesmu riska analīze – šis modulis nodrošina konsultāciju par datiem, kas apkopoti, izmantojot Ceļu skeneri. Tai skaitā augstas izšķirtspējas attēliem, lāzera skenējumiem, kuri iegūti ar Grunts caurskatīšanas radara palīdzību, kā arī garenisku nelīdzenumu datiem, kas iegūti ar profilometra palīdzību. Šis modulis nodrošina visu funkcionālā seguma defektu kartēšanu, kas reģistrēti sistēmas relāciju datubāzē, veic monitoringa aktivitātes, izmantojot arī “mobilo” aprīkojumu, piemēram, PDA, planšetdatorus u.tml. Seguma stāvokļa indekss tiek aprēķināts saskaņā ar ASTM D 5340 standartiem, un izejas vērtības tiek atjauninātas, pamatojoties uz veiktajām uzturēšanas aktivitātēm un apsekošanas rezultātiem.

Datu pārvaldīšanas sistēma – Road-SIT PMS ir izstrādāta tādu datu ieguvei, kas apkopoti, izmantojot dažādus sensorus (uzstādīti MMS). Piemērots arī citu datu tipiem, kas iegūti testu rezultātā, kas veikti lidostas segumiem (piemēram, berzes un pieļaujamās slodzes datiem). Saskaņā ar pieejamajiem datiem sistēma aprēķina specifiska statusa rādītājus dažādām homogēnām lidostas sekcijām. Šīs sekcijas ir sadalītas konstantās virsmas zonās. GIS attēli ļauj veikt dažādu parametru tūlītēju kontroli.

Lēmumu pārvaldīšanas sistēma – Šī sistēma ietver uzturēšanas tehnoloģijas, kuras izmanto dažādās lidostās, ļaujot izveidot pielāgotu uzturēšanas programmu. Jebkuru aktivitāti var saistīt ar rezultātiem, kas var tikt sasniegti, izmantojot strukturālo virsmas defektu izšķirtspēju un ar to saistītos izdevumus. Modelējot dažādas uzturēšanas stratēģijas, lietotājs var izvēlēties sev labāko variantu. Pēc tam sistēma nodrošina visu veicamo aktivitāšu pārvaldīšanu un dažādu izpildītās iejaukšanās rezultātu rādītāju pārrēķināšanu.

DARBA METODOLOĢIJA

Road-SIT Airport PMS ir pamatota uz specifisku GIS sistēmas informācijas slāņu organizēšanu, kas atbilst visiem PMS datiem: transporta līdzekļu kartēšanas maršrutiem, kartēšanas noteicošajiem punktiem un pieļaujamās slodzes apsekotajām zonām, PCI zonām, atbilstošajiem kartēšanas datiem un to apstrādei. GIS sistēma nodrošina arī zonu definīciju, kura lidostas infrastruktūru iedala atbilstoši precīzai hierarhiskai organizācijai.

INFRASTRUKTŪRAS IEDALĪJUMS UN HIERARHISKĀ ORGANIZĀCIJA

Racionālai seguma uzturēšanai visas nosegtās virsmas tiek sadalītas dažādās zonās, pamatojoties uz hierarhisko principu dažādos līmeņos, kas pazīstama kā Seguma režģa karte. Pirmais līmenis sastāv no operāciju zonām (atzarojumiem), kam ir dažādas funkcijas: skrejceļš, brauktuve, savienojumi, stāvvieta, apkalpošanas ceļi u.tml. Šīs zonas savukārt ir iedalītas Homogēnās sekcijās, t.i., sekcijās ar līdzīgām dizaina pazīmēm:

Būvniecības periods;

Seguma biezums un pieļaujamās slodzes statuss;

Satiksme un vispārējās slodzes līmenis.

Šis iedalījums ir būtisks, lai definētu katras sekcijas norimšanas līknes un pieņemtu lēmumu par veicamajām uzturēšanas aktivitātēm.

Katra sekcija tālāk tiek sadalīta adekvātā konstanta laukuma zonās (300-400 m²) elementāro zonu skaitā, kas tiek definētas saskaņā ar dažādiem rādītājiem, kuri ir saistīti ar tām (PCI, nelīdzenums, pieļaujamā slodze, berze u.tml.). Katrai zonai destrukcijas rādītājs tiek novērtēts attiecībā uz vairākiem strukturāliem vai funkcionāliem aspektiem.

Ceļu skenera kartēšana

MMS ceļu skenera veiktās trajektorijas tiek reģistrētas papildus slānī, atvieglojot konsultēšanu par apkopotajiem datiem. Šīs trajektorijas nodrošina fotogrāfisko datu bāzē redzamā maršruta kartogrāfijas identifikāciju, kas tiek caurskatīta, un otrādi, iespējams arī atlasīt vispiemērotāko fotogrāfisko datu bāzi un pārbaudīt zonu. Lidostas virsmu nosedz ceļu skenera transportlīdzeklis paralēlos maršrutos 4- 5 metru attālumā. Attiecībā uz skrejceļiem un brauktuvēm, kartēšanas virziens tiek kontrolēts ar īpašu programmatisko nodrošinājumu, kas palīdz vadītājam uzturēt konstantu virzienu.

Virsmas degradācijas statusa kartēšana

Defekti tiek klasificēti katalogā saskaņā ar ASTM D6433/2003 specifikācijām ar īpašas izvēlnes palīdzību, kas ļauj lietotājam piekļūt stingrības līmenim. Viens no visinteresantākajiem piedāvātās metodoloģijas komponentēm ir defektu vizuālā detektēšana, kas tiek sekmēta ar profilometru un lāzera skeneru iegūto datu caurskatīšanu. Fotogrāfiskais datubāzes interfeiss, kas integrēts GIS ArcView, nodrošina optimālu navigāciju visos kartētajos datos un defektu datubāzē. Visos posmos operators var pārbaudīt kartēšanas sistēmā veiktās aktivitātes.

Visi detektētie defekti tiek attēloti papildus slānī, kas atteicas uz saistīto ģeometriju (piemēram: caurumu punkti, lauztas plaisāšanas līnijas, plaisāšanas daudzstūri, pazeminājumi, gropes). Pamatojoties uz defektiem, kas pilnībā vai daļēji attiecas pie PCI zonām, iespējams aprēķināt atbilstošos rādītājus un attēlot tos saskaņā ar ASTM specifikāciju robežvērtībām. Lietojumprogrammatūra ļauj arī skatīt katras atsevišķas PCI zonas virsmas defektus.

Uzturēšanas statusa APskatīšana

Visi kartēšanas rezultāti tiek attēloti ArcGIS un var tikt nekavējoties attēloti kartes displejā vai atveidoti skaitliski. Šādi iespējams attēlot raksturīgās pieļaujamās slodzes vērtības (PCN /ACN, elastīgie moduļi, slāņa biezums), PCI indeksus, garenvirziena nelīdzenumus u.tml. Pateicoties šāda veida attēlojumiem, iejaukšanās aktivitātes var veikt ātri un efektīvi.

Iejaukšanās kataloga pārvaldīšana

Ar šīs lietojumprogrammatūras palīdzību iespējams definēt dažādus pārvaldīšanas katalogus. Pieejamās datubāzes var integrēt, pielietojot Tendera specifikāciju. Katrs katalogs ļauj lietotājam organizēt iejaukšanos pēc tipa, piemēram, strukturālās vai funkcionālās iejaukšanās, rekonstrukcijas vai lokalizētas iejaukšanās. Programmai ir divkāršs mērķis – uzlabot iejaukšanās organizēšanu un tajā pašā laikā nodrošināt sistēmu ar metodēm katras iejaukšanās izdevumu aprēķināšanai. Katram iejaukšanās gadījumam lietotājs var definēt izdevumus uz vienību un precizēt defektu sarakstus, jo iejaukšanās var atrisināt arī jebkādu atlikušo defektu pēc uzturēšanas.

Iejaukšanās iedalījums atkarībā no seguma

Lai analizētu izdevumus un pagarinātu lidostas segto virsmu mūžu, nepieciešams atlasīt zonas un/vai homogēnās sekcijas, kurai jāpiešķir specifiska iejaukšanās metode. Šī piešķiršana var tikt veikta ar grafika atlasīšanu GIS programmās vai ar zonu un sekciju filtrēšanu caur atbilstošiem vaicājumiem datubāzē saskaņā ar prioritātes kritērijiem. Šādi iespējams izveidot uzturēšanas plānu, kas satur uzturēšanu iejaukšanās gadījumiem, kas tiek atlasīti katalogā. Ja tāda pati iejaukšanās pieder dažādām plaknēm, PMS operators var definēt dažādus uzturēšanas plānus un salīdzināt tos pēc izdevumiem, laika sadalījuma un infrastruktūras lietderīgā kalpošanas laika.

Lēmuma pieņemšanas atbalsta rīki un Norimšanas līknes

Sistēma nodrošina arī rīkus lēmuma pieņemšanas atbalstam, modelējot dažādas uzturēšanas stratēģijas, PCI aprēķināšanu un atvasinātās norimšanas līknes. Speciālās funkcijas ļauj lietotājiem piešķirt norimšanas līknes homogēnām sekcijām, kā arī definēt laika diagrammu. Pēc tam iespējams salīdzināt teorētiskās norimšanas līknes ar tām, kas atvasinātas no novērojumiem, kuri veikti monitoringa fāzes laikā. Pamatojoties uz šiem rezultātiem, būs iespējams kalibrēt dažādu homogēno sekciju līknes.

PAVEIKTO DARBU PIEMĒRI

APRĪKOJUMS UN PROGRAMMATŪRA

3Dscan ir lielākais profesionālā tehniskā aprīkojuma un programmatūras “parks” 3D skenēšanai un ģeofizikālajiem pētījumiem Baltijas valstīs. Atkarībā no uzdevuma mūsu sertificētā speciālistu komanda noteiks nepieciešamo aprīkojumu, lai sasniegtu labāko rezultātu.

 • Tīkla RTK rover ar centimetru precizitāti. Kabatas izmēra un viegls uztvērējs. Strādā ar NTRIP korekcijām.

  649,00 

 • Pionieris mākslīgā intelekta ieviešanā pazemes utilītu noteikšanā un paaugstina produktivitāti uz nākamo līmeni, izmantojot vienkāršu mākoņa risinājumu.

  Cena pēc pieprasījuma

 • Racionalizējiet skenēšanas un izstrādes darbplūsmu, lejupielādējot FARO RevEng reversās inženierijas programmatūru

  Cena pēc pieprasījuma

 • Iespējo autonomu skenēšanu ar Boston Dynamics Spot® mobilo robotu.

  Cena pēc pieprasījuma

Kā pasūtīt 3Dscan.lv pakalpojumus?

Lai pasūtītu uzmērījuma darbus, lāzera skenēšanu vai ģeoapsеkоšanu, kā arī tehnisko apsekošanu vai citus apsekojumus jūsu objektos, zvaniet uz mūsu biroju:

+371 27 86 0000 vai nosūtiet pieteikumu uz e-pastu: info@3dscan.lv.

SV Solutions GALVENĀ OFISA KONTAKTI

ŪNIJAS IELA 15C, RĪGA

ŪNIJAS IELA 15C, RĪGA

Latvija, LV-1039

Latvija, LV-1039

I-V 09:00 – 18:00

I-V 09:00 – 18:00

VI-VII slēgts

VI-VII slēgts

Zvaniet mums

Zvaniet mums

+371 27 86 0000

+371 27 86 0000

Rakstiet mums

Rakstiet mums

info@3dscan.lv

info@3dscan.lv