Mobilā 3D lāzerskenēšana

Māksla un dizains ir stratēģiskas attīstības process, pieeja un veids, kā identificēt un risināt problēmas.

ĢEORADARS

3d pilsēta

Mobilā 3D lāzerskenēšana

Metroloģiskās izmaiņas

Tehniskā apsekošana

Aerofotogrametrija

Videotūre 360

INJEKCIJA

MOBILĀ 3D LĀZERSKENĒŠANA (MLS)

Mobilā 3D lāzerskenēšanas sistēma (MLS) – tas ir jaunākais lāzertehnoloģiju sasniegums un viena no šodien visaugstāktehnoloģiskām fotogrāfēšanas metodēm.

MLS lielā mērā atgādina virszemes lāzerskenēšanu (VLS), taču atšķirībā no VLS, MLS skenera, kurš ir uzstādīts uz auto transporta, kustībā.

Neviena cita metode nesniedz tādu vai līdzīgu izpildi telpiskās informācijas iegūšanai un apkopošanai ar absolūtu pirmo centimetru precizitāti.

MLS var tikt uzstādīta uz automobiļiem, kuģiem, dzelzceļā platformām un uz citiem transporta līdzekļiem. Skenēšana tiek veikta vairāku simtu metru attālumā visos virzienos. Punktu blīvums ir atkarīgs no kustības ātruma un attāluma līdz objektam un var svārstītie sno viena līdz tūkstošiem puntu uz 1 kvm.

Kompānijai “SV solutions” pieder viena no pasaulē labākajām mobilajām 3D lāzerskenēšanas sistēmām (MLS) un jaunākais programmatūras nodrošinājums Siteco PRO.

Galvenās MLS pielietošanas jomas

Autoceļi un dzelzceļi:

Kartogrāfija un visas infrastruktūras datu bāzu izveide (zīmes, luksofori, atdalošās līnijas utt.)

Ceļu seguma kvalitātes pārbaudes un tā nobīžu uzraudzīšana pēc noteikta laika perioda

Trīsdimensiju ceļa seguma un zemes klātnes modeļa izveide, ar mērķi izstrādāt autoceļa būvniecības, rekonstrukcijas un remonta projektu

Ceļa seguma defektu noskaidrošana (grambas, bedres un plaisas, ceļa seguma faktiskais gareniskais un transversālais slīpums)

Trīsdimensiju infrastruktūras objektu modeļu izveide, ceļu pasportizācija, ĢIS, izpildes uzmērīšana, garenisko un transversālo profilu izveide u.c.

Elektroenerģētika:

Trīsdimensiju modeļu un TEC, HES, atklāto sadales iekārtu un apakšstaciju, elektropārraides līniju topogrāfisko plānu izveide

Arhitektūra un pilsētbūvniecība:

Trīsdimensiju modeļu un pilsētu kvartālu, arhitektūras pieminekļu ĢIS izveide, kultūras mantojuma un arhitektūras pieminekļu saglabāšana

Pilsētas infrastruktūras arhitektūras objektu apsekošana (monitorings)

Naftas un gāzes nozare, metalurģija un smagā rūpniecība:

Trīsdimensiju modeļu, topogrāfisko plānu, rūpniecības uzņēmumu izpildes uzmērīšanas, kompresoro apakšstaciju, atklāto izstrāžu izveide

Tehnoloģijas priekšrocības

Būtiska līdzekļu ekonomija salīdzinājumā ar tradicionālajām uzmērīšanas metodēm

Augsta saņemto datu precizitāte un detalitāte

Paaugstināta drošība, veicot ģeodēziskos darbus bīstamos objektos (augstsprieguma elektrostacijas, dzelzceļa līnijas, ķīmiskās ražotnes)

Augsta mobilitāte (sistēmu var ierīkot uz jebkura transporta līdzekļa)

Augsta mobilitāte (sistēmu var ierīkot uz jebkura transporta līdzekļa) būvniecības, rekonstrukcijas un remonta projektu

Gatavās produkcijas veidi

Lineāro objektu topogrāfiskā uzmērīšana (autoceļi, dzelzceļš, tilti, tuneļi) ar iespēju saskaņot uzraudzības (Arhitektūras un pilsētbūvniecības orgāni) un ekspluatējošās organizācijās

Objektu, ielu un apdzīvotu punktu 3D modeļu izveide

Autoceļa garenisko un transversālo profilu izveide

Brauktuves gareniskie un transversālie slīpumi

Reljefa digitālais modelis un ceļa seguma digitālais modelis

Autoceļa, dzelzceļa vai lidostas skrejceļa pases izveide

Redzamības zonu novērtējums

Ceļazīmju sarakstu, ceļa norobežojumu, informatīvo un reklāmas paneļu utt. izveide, ar fotoattēlu pielikumiem un pases parametru pārbaudes iespējām

Kā arī cita veida darbi pēc pasūtītāja vēlēšanās…

ROAD-SIT VADĪBAS SISTĒMAS PAKETE LIDOSTĀM

Kartēšanas tehnoloģijas, GIS programmatiskais nodrošinājums un konsultēšanas pakalpojumi saskaņā ar mainīgajiem noteikumiem.

Produktu komplekts lidostām ir gūts no Siteco kompetences kartēšanas tehnoloģiju un programmatiskā nodrošinājuma attīstībā, kopīgajā pieredzē, kas apkopota un rūpīgi pārdomāta ceļu vidē vairāk nekā 10 gados un vairāk nekā 40 000 km kartēs.

Mobilās kartēšanas sistēmas Ceļu skeneris ir reāli integrēts kopā ar jauno aprīkojumu, kas paredzēts, lai apmierinātu un izpildītu lidostas noteikumu prasības.

Visinteresantākais novatoriskais risinājuma faktors ir integrācija ESRI ArcGIS sistēmā, kas nodrošina pilnīgu visu apsekošanu un uzturēšanas aktivitāšu kontroli to kartēšanas kontekstā. Pateicoties tam, iespējams iegūt infrastruktūras priekšstatu kopumā un tūlītēju konsultāciju par remonta stāvokli, un plānotajiem un veiktajiem pasākumiem. Ar specifisku funkciju palīdzību lietotājs var plānot uzturēšanas pasākumus, bet tāpēc var efektīvi optimizēt gan ekspluatācijas izdevumus, gan seguma mūžu.

Siteco ierosinātais risinājums ietver:

MMS Ceļu skenera izsmalcinātā tehnoloģija, kas ir reāli aprīkota, lai nodrošinātu kartēšanu arī nakts laikā, līdz ar to nepieļaujot iejaukšanos gaisa satiksmē;

TRoad-SIT PMS pieteikums, kas ir pilnībā integrēts jaudīgajā ESRI ArcGIS kartēšanas sistēmā, nodrošinot monitoringa un lēmumu pieņemšanas pazīmes to Uzturēšanas programmu analīzei, kas saistītas ar Statusa indikatoru;

Pieļaujamās slodzes struktūrās, veicot kartēšanu un projekta analīzi.

MODUĻU SISTĒMA

Road-SIT PMS pazīmes var klasificēt šādā veidā:

Briesmu riska analīze – Šis modulis nodrošina konsultāciju par datiem, kas apkopoti, izmantojot Ceļu skeneri, proti, augstas izšķirtspējas attēliem, lāzera skenējumiem, skenējumiem, kuri iegūti ar Grunts caurskatīšanas radara palīdzību, kā arī garenisku nelīdzenumu datiem, kas iegūti ar profilometra palīdzību. Šis modulis nodrošina visu funkcionālā seguma defektu kartēšanu, kas reģistrēti sistēmas relāciju datubāzē, veic monitoringa aktivitātes, izmantojot arī “mobilo” aprīkojumu, piemēram, PDA, planšetdatorus u.tml. Seguma stāvokļa indekss tiek aprēķināts saskaņā ar ASTM D 5340 standartiem, un izejas vērtības tiek atjauninātas, pamatojoties uz veiktajām uzturēšanas aktivitātēm un apsekošanas rezultātiem.

Datu pārvaldīšanas sistēma – Road-SIT PMS ir izstrādāta, lai iegūtu visus datus, kas apkopoti, izmantojot dažādus sensorus, kas uzstādīti MMS, un arī citu tipu datus, kas iegūti testēšanās, kas veiktas lidostas segumiem (piemēram, berzes un pieļaujamās slodzes datiem). Saskaņā ar pieejamajiem datiem sistēma aprēķina specifiska statusa rādītājus dažādām homogēnām lidostas sekcijām. Šīs sekcijas ir sadalītas konstantas virsmas zonās. GIS attēli ļauj veikt dažādu parametru tūlītēju kontroli.

Lēmumu pārvaldīšanas sistēma – Šī sistēma ietver uzturēšanas tehnoloģijas, kuras izmanto dažādas lidostas, ļaujot izveidot pielāgotu uzturēšanas programmu izveidošanu. Jebkuru aktivitāti var saistīt ar rezultātiem, kas var tikt sasniegti, izmantojot strukturālo virsmas defektu izšķiršanas spējas un arī saistītos izdevumus. Modelējot dažādas uzturēšanas stratēģijas, lietotājs var izvēlēties veikt vislabākās iejaukšanās. Pēc tam sistēma nodrošina visu veicamo aktivitāšu pārvaldīšanu un dažādu izpildītās iejaukšanās rezultāta rādītāju pārrēķināšanu.

DARBA METODOLOĢIJA

Road-SIT Airport PMS ir pamatota uz specifisku GIS sistēmas informācijas slāņu organizēšanu, kas atbilst visiem PMS datiem: transporta līdzekļu kartēšanas maršruti, kartēšanas noteicošie punkti un pieļaujamās slodzes apsekotajās zonās, PCI zonas, atbilstošie kartēšanas dati un to apstrāde. GIS sistēma nodrošina arī zonu definīciju, kura lidostas infrastruktūru iedala atbilstoši precīzai hierarhiskai organizācijai.

Infrastruktūras iedalījums un hierarhiskā organizācija

Racionālai seguma uzturēšanai visas nosegtās virsmas tiek sadalītas dažādās zonās, pamatojoties uz hierarhisko principu dažādos līmeņos, kas pazīstami kā Seguma režģa karte. Pirmais līmenis sastāv no operāciju zonām (atzarojumi), kam ir dažādas funkcijas: skrejceļš, stūrēšanas ceļš, saiknes, stāvvieta, apkalpošanas ceļi u.tml. Šīs zonas savukārt ir iedalītas Homogēnās sekcijās, t.i., sekcijās ar līdzīgām dizaina pazīmēm:

Būvniecības periods;

Seguma biezums un pieļaujamās slodzes statuss;

Satiksme un slodzes līmenis vispār.

Šis iedalījums ir būtisks, lai definētu katras sekcijas norimšanas līknes un pieņemtu lēmumu par veicamajām visatbilstošākajām uzturēšanas aktivitātēm.

Katra sekcija tālāk tiek sadalīta adekvātā konstanta laukuma zonas (300-400 m²) elementāro zonu skaitā, kas tiek definētas saskaņā ar dažādiem rādītājiem, kuri ir saistīti ar tām (PCI, nelīdzenums, pieļaujamā slodze, berze u.tml.). Katrai zonai destrukcijas rādītājs tiek novērtēts attiecībā uz vairākiem strukturāliem vai funkcionāliem aspektiem.

Ceļu skenera kartēšana

MMS ceļu skenera veiktās trajektorijas tiek reģistrētas papildus slānī, tā atvieglojot konsultēšanu par apkopotajiem datiem. Šīs trajektorijas nodrošina fotogrāfisko datu bāzē redzamā maršruta kartogrāfijas identifikāciju, kas tiek caurskatīta, un otrādi, iespējams arī atlasīt vispiemērotāko fotogrāfisko datu bāzi un pārbaudīt zonu. Lidostas virsmu nosedz Ceļu skenera transporta līdzeklis paralēlos maršrutos 4 5 metru attālumā. Attiecībā uz skrejceļiem un stūrēšanas ceļiem kartēšanas virziens tiek kontrolēts ar īpašu programmatisko nodrošinājumu, kas palīdz vadītājam uzturēt konstantu virzienu.

Virsmas degradācijas statusa kartēšana

Defekti tiek klasificēti katalogā saskaņā ar ASTM D6433/2003 specifikācijām ar īpašas izvēlnes palīdzību, kas palīdz lietotājam piekļūt stingrības līmenim. Viens no visinteresantākajiem piedāvātās metodoloģijas komponentiem ir defektu vizuālā detektēšana, kas tiek sekmēta ar profilometru un lāzera skeneriem iegūto datu caurskatīšanu.

Fotogrāfisko datu bāzes skatīšanas vide, kas integrēta GIS ArcView, nodrošina optimālu navigāciju visos kartētajos datos un arī defektu datubāzē. Visos posmos operators var pārbaudīt kartēšanas sistēmā veiktās aktivitātes.

Visi detektētie defekti tiek attēloti papildus slānī, kas atteicas uz saistīto ģeometriju (piemēram: caurumu punkti, lauztas plaisāšanas līnijas, plaisāšanas daudzstūri, pazeminājumi, gropes). Pamatojoties uz defektiem, kas pilnībā vai daļēji attiecas pie PCI zonām, iespējams aprēķināt atbilstošos rādītājus un attēlot tos saskaņā ar ASTM specifikāciju robežvērtībām. Lietojumprogrammatūra ļauj arī skatīt katras atsevišķas PCI zonas virsmas defektus.

Uzturēšanas statusa skatīšana

Visi kartēšanas rezultāti tiek attēloti ArcGIS un var tikt nekavējoties attēloti kartes displejā vai atveidoti skaitliski. Šādi iespējams attēlot raksturīgās pieļaujamās slodzes vērtības (PCN /ACN, elastīgie moduļi, slāņa biezums), PCI indeksi, garenvirziena nelīdzenums u.tml. Pateicoties šāda veida attēlojumiem, iejaukšanās aktivitātes var veikt ātri un efektīvi.

Iejaukšanās kataloga pārvaldīšana

Ar šīs lietojumprogrammatūras palīdzību iespējams definēt dažādus pārvaldīšanas katalogus. Pieejamās datubāzes var integrēt, pielietojot Tendera specifikāciju. Katrs katalogs ļauj lietotājam organizēt iejaukšanos pēc tipa, piemēram, strukturālās vai funkcionālās iejaukšanās, rekonstrukcijas vai lokalizētas iejaukšanās. Šai organizācijai ir divkāršs mērķis – uzlabot iejaukšanās organizāciju un tajā pašā laikā nodrošināt sistēmu ar metodēm katras iejaukšanās izdevumu aprēķināšanai. Katram iejaukšanās gadījumam lietotājs var definēt izdevumus uz vienību un specificēt defektu sarakstus, jo iejaukšanās var atrisināt arī jebkādu atlikušo defektu pēc uzturēšanas.

Iejaukšanos iedalījums attiecībā uz segumu

Lai analizētu izdevumus un pagarinātu lidostas segto virsmu mūžu, nepieciešams atlasīt zonas un/vai homogēnās sekcijas, attiecībā uz ko ir jāpiešķir specifiska iejaukšanās. Šī piešķiršana var tikt veikta ar grafika atlasīšanu tieši GIS programmatiskajā nodrošinājumā vai zonu un sekciju filtrēšanu caur atbilstošiem vaicājumiem datubāzei saskaņā ar prioritātes kritērijiem. Šādi iespējams izveidot Uzturēšanas plānu, kas satur uzturēšanu iejaukšanās gadījumiem, kas tiek atlasīti katalogā. Ja tāda pati iejaukšanās pieder dažādām plaknēm, PMS operators var definēt dažādus uzturēšanas plānus un salīdzināt tos pēc izdevumiem, laika sadalījuma un infrastruktūras lietderīgā kalpošanas laika.

Lēmuma pieņemšanas atbalsta rīki un Norimšanas līknes

Sistēma nodrošina arī rīkus lēmuma pieņemšanas atbalstam, modelējot dažādas uzturēšanas stratēģijas, PCI aprēķināšanu un atvasinātās norimšanas līknes. Speciālās funkcijas ļauj lietotājiem piešķirt norimšanas līknes homogēnām sekcijām, kā arī definēt laika diagrammu. Pēc tam iespējams salīdzināt teorētiskās norimšanas līknes ar tām, kas atvasinātas no novērojumiem, kuri veikti monitoringa fāzes laikā. Pamatojoties uz šiem rezultātiem, būs iespējams kalibrēt dažādu homogēno sekciju specifiskās līknes.

ROAD-SIT LĪDZEKĻU PĀRVALDĪŠANA

Road-SIT AM ir Ceļu informācijas sistēma par Ceļu inventāra un līdzekļu pārvaldīšanu, kas izstrādāta, lai atbilstu ceļu institūciju (valsts pārvaldes un autoceļu uzņēmumi) vajadzībām saskaņā ar spēkā esošajiem lokālajiem un Eiropas noteikumiem par šo tēmu (Eiropas Kopienas standarts par navigācijas datubāzēm GDF – Ģeogrāfiskie datu faili, ISO14825:2004 – un Eiropas Ceļu administratora datu apmaiņas formāts – RADEF – standarts par datu apmaiņu starp dažādām nacionālajām administrācijām).

Papildus pamata moduļa (Road-SIT Explorer) līdzekļu pārvaldīšanas un uzturēšanas pazīmēm, Road-SIT ir lielisks līdzeklis tīkla datu saglabāšanai, ceļu tīkla stāvokļa monitoringam un lēmumu pieņemšanas atbalstam.

Sākot no ceļu inventāra, kas ietver ģeometriskos datus (plano-altimetriski maršruti, sekcijas, atbalsta sienas, u.tml.), līdz kartogrāfiskās organizācijai GIS sistēmas iekšpusē, visi uzturēšanas un administrācijas aspekti ir integrēti kopīgā struktūrā, kura fokusējas uz:

Dalīšanos ar visu informāciju starp visiem sektoriem, kas iesaistīti tīkla uzturēšanā;

Datubāzes atjaunināšanu katra iesaistītā sektora datorizācijas dēļ;

Dažādu infrastruktūras komponentu saglabāšanas statusa monitoringu;

Ekonomisko resursu racionalizāciju un optimizāciju;

Ceļu līdzekļu pārvaldīšanu;

Ceļu drošības monitoringu un uzlabošanu.

Organizatorisko, loģistisko un tehnisko problēmu risināšanas funkcijas ir daļa no Ceļu globālā dienesta, kopā ar specifiskiem pielietojumiem uzturēšanas pārvaldīšanai un darba uzskaitīšanai (PlaNET WEB STR SpA Gruppo 24 Ore).

Sistēmas arhitektūra

Road-SIT ietver labi organizētu un elastīgu burtciparu un GIS lietojumprogrammatūras kompleksu, kas aptver visas ceļu pārvaldīšanas operatīvās vajadzības, t.i., ceļu līdzekļi un diagrammas, zīmes, licencēšanu, reklamēšanas pasākumus, infrastruktūras darbus, nelaimes gadījumus un tā tālāk. Sistēmas arhitektūra ietver:

Līdzekļu pārvaldīšana

Road-SIT Explorer, komplekta galvenais modulis, nodrošina visu ceļu līdzekļu pārvaldīšanu, konsultēšanu, meklēšanu un rediģēšanu. Tas piedāvā lietotājam ļoti draudzīgu interfeisu, kas ir līdzīgs Windows Explorer interfeisam, ar pilnīgu un elastīgu pazīmju komplektu. It īpaši navigācijas koks caur visu elementu hierarhisko organizāciju ļauj piekļūt zemāk minētajam:

Ceļi, ļoti lietderīga funkcija, lai attēlotu krustojumus, atzarojumus u.tml.

Ceļu līdzekļi, sagrupēti saimēs (piemēram, tilti, galerijas un sienas pieder infrastruktūras darbu saimei).

Departamenti, klasifikācija, pamatojoties uz iedalījumu teritoriālās zonās, tipiski daudzām administrācijām.

Visa informācija, kas attiecas uz kokā atlasītajām pozīcijām tiek attēlota režģī. Ļoti ērti ir rediģēt ceļu līdzekļu sarakstu un mijiedarboties ar datubāzi, izmantojot jaudīgas meklēšanas, filtrēšanas un šķirošanas funkcijas. Turklāt, atsevišķas ceļu līdzekļu pozīcijas var saistīt ar jebkuru tiešsaistes failu: attēli, skenēšana, paziņojumi, tehniskie rasējumi, elektroniskās aprēķināšanas tabulas, metriskie aprēķini u.tml. Šo failu var skatīt vēlāk, izmantojot saistīto Windows lietojumprogrammatūru.

Savienojumi ar GIS

Road-SIT ir integrēta kopā ar vispazīstamākajām GIS platformām, nodrošinot tūlītēju ceļu inventāra ģeogrāfisku kontekstualizāciju, maršrutu, ķēžu un attēlu skatīšanu. Tā tiek izmantota arī ceļu līdzekļu atveidošanai, visu burtciparu datu attēlošanai un izmainīšanai.

Lielāks skaits operatoru var pieslēgties WEBGIS (Road-SIT WS) modulim un dalīties ar kartēšanas datiem, izmantojot vienu un to pašu GIS licenci. Ceļu līdzekļu grafiskā attēlošana tiek veikta caur dinamisko segmentāciju, t.i., specifiskas ķēdes ģeogrāfisko koordinātu aprēķināšanu.

Diagrammu rediģēšanas modulis nodrošina ceļu kalibrēšanu, kā arī noviržu starp pagrieziena punktu ķēdēm un faktisko ceļu garumu perfektu pārvaldīšanu.

Ģeogrāfisko atsauču attēlu datubāze un Google Earth pieslēgums

Road-SIT Explorer ļauj skatīt ģeogrāfisko atsauču attēlus, kas kartēti ar mobilu kartēšanas sistēmu, kā virtuālajā apsekošanā. Kameras var pārslēgt pa vienai – kopā vai sinhronizētā veidā, lai skatītu divvirzienu karti.

Ceļa ass var tikt pozicionēta, izmantojot Google Earth. Šī funkcija ir īpaši lietderīga, strādājot bez kartogrāfijas, vai tad, ja nepieciešams kontrolēt zonas blakus kartētajam ceļam.

Road-SIT Survey: Fotogrammetrija un Blīvu punktu kopu mērīšana

Road-SIT Survey ir jaudīgs modulis, kas izstrādāts, lai attēlotu ģeogrāfisko atsauču attēlus blīvās punktu kopās, kas kartētas ar Ceļu skenera mobilās kartēšanas sistēmu. Tas nodrošina precīzu attālumu, perimetru vai blakus kartētajam ceļam esošu zonu mērīšanu veikšanu. Šī moduļa galvenās pazīmes ir šādas:

Visu izmantoto kameru sinhronizācija atlasītajā ķēdē;

Blīvu punktu kopu daļēja pārklāšana uz attēliem;

Mērījumi, kas veikti uz attēlu ietvariem, mono vai stereo fotogrammetrijas režīmā;

Blīvu punktu kopu mērījumu momentuzņēmums.

Road-SIT Survey ir pieejams arī kā AutoCAD vai Esri ArcGIS spraudnis visu kartēto ģeometrijas datu saglabāšanai tieši CAD vai GIS datubāzē.

Ceļa zīmju pārvaldīšana

Road-SIT Signs ir īpašs modulis, kas izstrādāts, lai pārvaldītu ceļa zīmes un marķējumus, atgūstot datus no ceļu līdzekļu datubāzes. Rūpīgi strukturētā datubāze ietver administratīvus un uzstādīšanas datus, kā arī saistītos administratīvos dokumentus. Administratīvie dokumenti tiek saistīti ar zīmēm, un tas nodrošina visu licencēšanas paziņojumu reģistrāciju, Word vai PDF dokumentu izņemšanu, atlikšanu un atbilstošu izdrukāšanu. Šos paziņojumus pēc tam var skatīt no jebkuras darbstacijas. Šai lietojumprogrammatūrai ir īpašs interfeiss, kas izstrādāts, lai visu informāciju par atlasīto zīmi padarītu vienlaicīgi pieejamu, piemēram, kā grafisku attēlu un zīmes momentuzņēmumu, un izmantot Explorer moduļa smalkās funkcijas, lai sagrupētu, meklētu vai sašķirotu datus.

Lai ērti ievietotu vai atjauninātu zīmes, modulis ietver visu zīmju katalogu, kas iegūtas saskaņā ar starptautiskajiem kodiem. Pieejami vairāki standarta un pielāgojami paziņojumu šabloni. Tos var pielāgot, pamatojoties uz vadošo institūciju vajadzībām.

Road-SIT Mobilām ierīcēm

Road-SIT komplekts izmanto dažādas mobilās kartēšanas tehnoloģijas saskaņā ar vajadzīgajiem mērķiem. Road-SIT Mobile ir izstrādāts, lai skatītu un atjauninātu ceļu inventāru, izmantojot planšetdatoru, kurā ir uzkopēta daļa datubāzes. Šī lokālā datubāze pēc tam tiek sinhronizēta ar centrālo sistēmu ar Road-SIT SYNC lietojumprogrammatūras palīdzību.

Road-SIT Mobile pamatmērķis ir nodrošināt Valsts pārvaldes tehnisko biroju, lai veiktu apsekošanas uz vietas un atjauninātu ceļu līdzekļus. Lai to panāktu, papildus Road-SIT standarta pazīmēm, šis modulis ietver īpašas pazīmes, lai strādātu uz vietas un sinhronizētu kartētos datus ar centralizēto datubāzi. Tehniskā nodrošinājuma atbalsts var būt normāls klēpjdators, piezīmjdators vai planšetdators.

Road SIT-Mobile nodrošina ceļu līdzekļu pozīcijas kartēšanu. Punkta pozīcija tiek detektēta ar GPS palīdzību un nekavējoties parādīta attiecībā uz kartogrāfiju.

ROAD-SIT VADĪBAS SISTĒMAS PAKETE CEĻIEM

Produkta līnija, kas veltīta seguma analīzei, ir uzņēmuma pieredzes dabiskas sekas kartēšanas tehnoloģijās, ceļu uzturēšanas līdzekļu un inventāra ražošanā, lielai kompetencei, kas nobriedusi vairāk nekā 10 gados, veicot vairāk nekā 400 000 km kartēšanu.

Kompānija “SV solutions”, sadarbībā ar RTU (Rīgas tehniskā universitāte) veic pētījumus un strādā pie universāla programnodrošinājuma izstrādes datu, kas vienlaicīgi iegūti no mobilām sistēmām (MLS), ģeoradariem (GPR) un bezpilotu lidaparātudatiem (BPLA) apstrādei.

Mobilās kartēšanas sistēmas ceļu skeneris ir tieši integrēts kopā ar jauno aprīkojumu, kas vērsts uz seguma remonta stāvokļa apsekošanu, bet Road-SIT PMS lietojumprogrammatūra ir pilnībā reorganizēta, lai nodrošinātu aktivitāšu efektīvu pārvaldīšanu attiecībā uz ceļu līdzekļiem. Risinājuma visinteresantākais novatoriskais faktors ir integrācija ESRI ArcGIS sistēmā, kas nodrošina visu datu apkopošanas un pārvaldīšanas aktivitāšu pilnīgu kontroli to kartēšanas kontekstā. Pateicoties tam, iespējams iegūt priekšstatu par infrastruktūru kopumā, ātri un ērti skatīt remonta, plānoto un veikto iejaukšanos stāvokli. Pateicoties īpašām funkcijām un iejaucoties pārvaldīšanas programmēšanā, lietotājs var efektīvi optimizēt ekspluatācijas izdevumus un iegūt segumam objektīvu iespējamo uzlabojumu kvalitātes novērtējumu.

SV solutions piedāvātais risinājums ietver

Sistēma nodrošina arī rīkus lēmuma pieņemšanas atbalstam, modelējot dažādas uzturēšanas stratēģijas, PCI aprēķināšanu un atvasinātās norimšanas līknes. Speciālās funkcijas ļauj lietotājiem piešķirt norimšanas līknes homogēnām sekcijām, kā arī definēt laika diagrammu. Pēc tam iespējams salīdzināt teorētiskās norimšanas līknes ar tām, kas atvasinātas no novērojumiem, kuri veikti monitoringa fāzes laikā. Pamatojoties uz šiem rezultātiem, būs iespējams kalibrēt dažādu homogēno sekciju specifiskās līknes.

Mobilās kartēšanas sistēmas ceļu skenera izsmalcinātā tehnoloģija, kam pateicoties var veikt mērīšanu pat tādās vietās, kur ir slikts apgaismojums vai tā vispār nav, piemēram, tuneļos;

Road-SIT PMS lietojumprogrammatūra, kas ir pilnībā integrēta kopā ar jaudīgo ESRI ArcGIS kartēšanas sistēmu, nodrošina monitoringa un lēmumu pieņemšanas pazīmes Uzturēšanas programmu analīzei, kuras ir saistītas ar Statusa indikatoriem;

Papildus kartēšana attiecībā uz garenvirziena un transversālo nelīdzenumu, berzi, pieļaujamo slodzi un/vai pamatnes parauga ņemšanu automaģistrāles gadījumā vai pēc pieprasījuma īpašu infrastruktūras stāvokļu dēļ.

DARBA METODOLOĢIJA

Metodoloģija ir izstrādāta ar fundamentālu Boloņas universitātes – DICAM (Civilās, Ekoloģiskās un Materiālu inženierzinātnes departaments) ieguldījumu. Zemāk minētais ir procesa atslēgas frāzes.

Pilnīga virsmas defektu kataloga definīcija

Visi ceļu seguma defekti tiek iepriekš klasificēti saskaņā ar ASTM D6433/2003 specifikācijām definēto katalogu. Katrs defekts tiek attēlots ar mērīšanas parametru un ģeometriskiem raksturojumiem, kas nosaka defektu nopietnību.

Pilnīga defekta kartēšana ar augstas veiktspējas MMS tehnisko paņēmienu

Izmēru parametri un sensors, kas nepieciešami kartēšanai un mērīšanai, tiek definēti katram defektu tipam. Specifiska lietojumprogrammatūra daļēji pārklāj vizuālos datus, kas apkopoti ar kartēšanas palīdzību, ar datiem, kas ģenerēti no citiem sensoriem, kā lāzera skenera blīvas punktu kopas. Visi defektu ģeometriskie dati tiek ģeoloģiski etalonizēti un ir iespējams veikt koordināšu, garumu un laukumu mērījumus. Visi dati tiek saglabāti ģeogrāfiskajā datubāzē, ir apskatāmi un testējami GIS vidē, tie ir daļēji pārklāti fotogrāfisko datu bāzēm.

Uzturēšanas statusa indikatoru aprēķināšana

Papildus IRI indeksam, kas kartēts ar profilometru, tiek identificēti citi statusa indikatori saskaņā ar starptautiskajiem standartiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta Seguma stāvokļa indeksam, kas tiek atzīsts arī nacionālajā līmenī. Piemērotie aprēķināšanas algoritmi tiek apstrādāti automātiski, sākot no defektu datubāzes, PCI vērtības ceļa zonām, kam ir konstants garums, lai nodrošinātu sintētiskus datus par uzturēšanas statusu. Šis indekss pēc tam tiek izmantots, lai nodrošinātu sintētiskus paziņojumus visiem ceļu līdzekļiem vai atsevišķam ceļam.

Uzturēšanas statusa un paziņojumu nodrošināšana lēmumu pieņemšanas atbalstam

PMS nodrošina sintētiskos statusa indeksus ar GIS vidi un attēlo defektus ķēdē, organizējot tos pēc tipa. Iespējams ievietot attēlojumus, kas izriet no ārējiem avotiem, piemēram, veikto iejaukšanos vēsturiskajiem datiem, satiksmes datiem un arī meteoroloģijas datiem.

Uzturēšanas iejaukšanās datubāzes definīcija

Visas iejaukšanās, kas var būt veiktas attiecībā uz ceļu līdzekļiem, tiek apkopotas katalogā un sadalītas divās galvenās kategorijās:

Vispārējas vai atjaunošanas iejaukšanās dažādos dziļuma līmeņos, kas piemērotas, lai šķīdinātu virsmu vai strukturālus defektus (piemēram, pastiprināšana, daļēja rekonstrukcija, atjaunošana)

Specifiskas iejaukšanās, kas definētas, lai atjaunotu virsmas raksturojumus un ceļa virsmas funkcionalitāti, ja ir defekti, piemēram, grambas pildījums, ielāpi, plaisu aizpildīšana, plāna daļēja pārklāšana

Katalogs ir pielāgojams un tāpēc iespējams iekļaut iejaukšanās saskaņā ar patērētāja vajadzībām un darba paradumiem.

Ceļu uzturēšanas iejaukšanās saistība ar ceļu līdzekļiem

Katra iejaukšanās tiek saistīta ar atbilstošo ceļa sekciju ar GIS rīku palīdzību vai norādot ķēdi. Izvēle par veicamo iejaukšanos paliek projektētājam, kas var veikt ātras modelēšanas dažādās zonās vai dažāda tipa iejaukšanām, lai iegūtu modelēšanu un novērtētu izdevumus. Un otrādi, ja projektētājs vispirms atlasa defektus, kas ir jānovērš prioritārā kārtā, lietojumprogrammatūra apstrādā optimālās iejaukšanās no tehniskā viedokļa.

Uzturēšanas izdevumu novērtēšana un PCI pārrēķināšanas modelēšana

Sistēma apstrādā ceļu virsmu vai defektu detaļas aprēķināšanu atlasītajiem maršrutiem. Tā kā katra iejaukšanās ir saistīta ar vienības izdevumiem, sistēma aprēķina iejaukšanās vai iejaukšanās kompleksa izdevumus, kas sagrupēti programmās. Pamatojoties uz atlasīto iejaukšanos, sistēma pārrēķina statusa indeksa vērtību. Pateicoties šai modelēšanai, optimālā izvēle pamatojas uz ekonomisko elementu un uz uzturēšanas stāvokļa tehnisko uzlabojumu.

Defektu datubāzes regulārs monitorings un atjaunināšana

Seguma defektus var kontrolēt arī ar cita tipa rīkiem: videosistēmas, kas ir piemērotas standarta automašīnām vai “mobilās” sistēmas norobežoto zonu precīzām pārbaudēm.

PROGRAMNODROŠINĀJUMS

Road-SIT Road PMS sastāv no 3 moduļiem:

Defektu analīze: Tā ietver, GIS redaktora ietvaros, pazīmes kartēšanas datu, kas iegūti ar MMS ceļu skeneri vai no ārējiem avotiem, vizualizēšanai un pārvaldīšanai.

Uzturēšanas pārvaldīšana: Tā nodrošina iejaukšanos kataloga definīciju un to organizēšanu uzturēšanas plānos; tā arī aprēķina katras iejaukšanās izdevumus vai katra plāna kopīgos izdevumus.

Lēmumu pieņemšanas atbalsts: Tas ir specifiski veltīts statistiskās sintēzes paziņojumu izgatavošanai, izmantojot datus, kas apkopoti defektu datubāzē, attiecībā uz Statusa indeksa aprēķināšanu un dažādu uzturēšanas stratēģiju modelēšanu.

Kā pasūtīt 3Dscan.lv pakalpojumus?

Lai pasūtītu uzmerījuma darbus, lāzera skenēšanu vai ģeoapsеkоšanu, kā arī tehnisko apsekošanu vai citus apsekojumus jūsu objektos, zvaniet uz mūsu biroju:

+371 27 86 0000 vai nosūtiet pieteikumu uz e-pastu: info@3dscan.lv.

SV Solutions GALVENĀ OFISA KONTAKTI.

ŪNIJAS IELA 15C, RĪGA

ŪNIJAS IELA 15C, RĪGA

Latvija, LV-1039

Latvija, LV-1039

I-V 09:00 – 18:00

I-V 09:00 – 18:00

VI-VII slēgts

VI-VII slēgts

Zvaniet mums

Zvaniet mums

+371 27 86 0000

+371 27 86 0000

Rakstiet mums

Rakstiet mums

info@3dscan.lv

info@3dscan.lv