Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika eesmärk on teavitada ja selgitada, kuidas SIA “SV SOLUTIONS” hoolitseb ja kaitseb tema käsutuses olevaid isikuandmeid, aidata mõista, kuidas ja millistel eesmärkidel andmeid töödeldakse, samuti tutvuda andmesubjektide õiguste ja kohustustega.

Isikuandmete töötlemisel järgib SIA “SV SOLUTIONS” Läti Vabariigis kehtivaid seadusi ja määrusi, vastutavate asutuste siduvaid juhiseid ja määrusi ning Euroopa Liidu õigusakte.

Privaatsuspoliitika kehtib igale andmesubjektile – klientidele ja teistele teenuse kasutajatele (sh potentsiaalsetele, endistele ja olemasolevatele), samuti kolmandatele isikutele, kes saavad või edastavad mis tahes teavet (sh kontaktisikud, maksjad jne) SIA-LE “SV SOLUTIONS” seoses teenuste osutamisega füüsilisele isikule (kliendile), samuti SIA “SV SOLUTIONS” hallatavate veebisaitide ja mobiilirakenduste külastajatele, kelle isikuandmeid SIA “SV SOLUTIONS” töötleb.

Privaatsuspoliitika kohaldub andmetöötlusele sõltumata sellest, millises vormis ja keskkonnas (paberil või elektrooniliselt) isikuandmeid saadakse ning millistes ettevõtte süsteemides neid elektroonilisel või paberkandjal töödeldakse.

Privaatsuspoliitika sisaldab järgmisi mõisteid:

1. Isikuandmed on igasugune teave, mis on otseselt või kaudselt omistatav füüsilisele isikule.

2. Anonüümseks muudetud andmed on teave, mida ei saa enam füüsilisele isikule omistada, sest kõik isikut tuvastavad elemendid on isikuandmete kogumist välja jäetud.

3. Teenused on SIA “SV SOLUTIONS” poolt pakutavad igasugused teenused ja konsultatsioonid internetis (täites veebivormi ettevõtte kodulehel ja e-posti teel), telefoni teel ja isiklikult.

Kuidas saab ettevõte SIA “SV SOLUTIONS” Isikuandmeid?

Teave, mida me isiku kohta kogume, sõltub tehingu sisust, sealhulgas taotletud või kasutatud teenusest. Samuti saame sellist teavet, mis on meile edastatud mis tahes koostöö raames, sealhulgas hinnauuringu või hanke käigus või kolmanda osapoolega sõlmitud teenuslepingu ajal.

Võime saada isikuandmeid mitmel viisil, sealhulgas:

1. andmesubjekt SIA “SV SOLUTIONS” on edastanud oma Isikuandmed andmesubjektile või tema volitatud isikule, võttes ühendust või tehes koostööd SIA “SV SOLUTIONS”-iga, sõlmides lepingu SIA “SV SOLUTIONS” teenuste osutamiseks, esitades taotluse konkreetse küsimuse ja taotluse läbivaatamiseks, külastades SIA “SV SOLUTIONS” kontorit, võttes ühendust SIA “SV SOLUTIONS”, kasutades mobiilside- ja infokanaleid, sealhulgas sotsiaalsetes võrgustikes ja mobiilirakendustes, näiteks – WhatsApp;

2. SIA “SV SOLUTIONS” võib saada andmeid muudest allikatest, näiteks kui teie nimel tegutseb kolmas isik, kes taotleb SIA-LT “SV SOLUTIONS” konkreetsete teenuste hinnapakkumise esitamist või SIA “SV SOLUTIONS” võib saada isikuandmeid kolmandalt isikult vastastikku sõlmitud lepingu raames.

3. Õigusaktides sätestatud nõuete täitmiseks ning koostöö ja krediidiriski juhtimise tagamiseks võib strateegilisel innovatsiooniasutusel “SOLUTIONS” olla vaja nõuda andmeid ka avalikult kättesaadavatest registritest, sealhulgas krediiditeabest ja võlgnike andmebaasidest.

Milliseid Isikuandmeid saab ettevõte SIA “SV SOLUTIONS”?

SIA “SV SOLUTIONS” hangib isikut tuvastavaid andmeid üksnes osutatavate teenuste osutamiseks, st. lepingu sõlmimiseks, arvete esitamiseks Jne. Isiku tuvastamist võimaldavad andmed, mida kogutakse, on kontaktandmed, sideandmed – aadress, e-post, telefoni nr, nõusoleku andmed, autoriseerimisandmed, arveldusandmed, isikukoodi andmed, õigusaktides nimetatud juhtudel ka omandiandmed või muud andmed, mis on määratud õigusaktides nimetatud teenuse osutamiseks.

Kuidas ettevõte SIA “SV SOLUTIONS” Isikuandmeid kasutab?

SIA “SV SOLUTIONS” töötleb Isikuandmeid selleks, et tagada Teenuste osutamine, tõhus teenus ning tulemuslik ja positiivne koostöö.

1. SIA “SV SOLUTIONS” isikuandmeid töötleme üksnes seaduse, lepingu ja õigustatud huvi alusel:

1.1. SIA “SV SOLUTIONS” organisatsiooniline juhtimine (arvestuse pidamine, protsesside, teenuste, infosüsteemide, isikute arvestus). Eesmärk viitab ettevõtte integreeritud juhtimise ja lepinguliste kohustuste täitmise meetmetele, tagades sisemiste protsesside jälgitavuse, kontrolli ja täiustamise. Teostame töötlemist õigusaktide ja õigustatud huvi alusel.

1.2. Raamatupidamine, finants- ja maksuhaldus. Eesmärk viitab raamatupidamisele, maksude maksmisele, arveldustele jne. Teostame töötlemist õigusaktide ja lepingu (tehingu) alusel.

1.3. Isikuandmete töötlemine sisemistel halduseesmärkidel. Eesmärk kehtib isikuandmete töötlemisele ettevõtete sisemistel halduseesmärkidel, nagu statistika ja ärianalüüs, aruannete koostamine, ebaseaduslike tehingute ennetamine/nende äritegevusega seotud põhjendamatute finantsriskide ennetamine, samuti avaliku halduse ja operatiivtegevuse asutuste ja kohtute suhtes nende õigushuvide kaitseks. Töötleme õigustatud huvi alusel.

Kõigil ülaltoodud juhtudel töötleb SIA “SV SOLUTIONS” isikuandmeid ainult ulatuses, mis on lubatud töötlemise konkreetse eesmärgi ja õigusaktidega.

Kuidas SIA “SV SOLUTIONS” isikuandmeid kaitseb (juurdepääs isikuandmetele ja nende säilitamine)?

SIA “SV SOLUTIONS” kaitseb saadud andmeid, kasutades kaasaegsete tehnoloogiate võimalusi, võttes arvesse olemasolevaid privaatsusriske ning SIA-LE “SV SOLUTIONS” kättesaadavaid organisatsioonilisi, rahalisi ja tehnilisi ressursse.

Allpool on toodud peamised isikuandmete säilitamise kohad:

1. Füüsiliste isikute saadud andmed registreeritakse teenuslepingutes, mida hoitakse suletud ruumides ja hoiuruumides, millele on juurdepääs ainult ettevõtte juhtkonnal ja volitatud töötajatel, samuti sisestatakse andmed ettevõtte raamatupidamissüsteemi, kus juurdepääs on kaitstud turvalise parooliga ning ettevõtte juhtkonna poolt kehtestatud andmetöötlus- ja juurdepääsupiirangutega.

2. Isikuandmed salvestatakse ka raamatupidamisprogrammi, programmil on juurdepääs ainult ettevõtte raamatupidajale ja juurdepääs on kaitstud turvalise parooli / koodiga.

3. SIA “SV SOLUTIONS” e-kirjavahetuses säilitatakse ka füüsiliste isikute andmeid, kui isik on sellist suhtlusviisi kasutanud. Igale SIA “SV SOLUTIONS” töötajale määratakse oma e-posti kasutajaandmed, mis on kaitstud turvalise parooli/koodiga.

SIA “SV SOLUTIONS”, olenemata andmete säilitamise kohast ja tüübist, tagab piisava teabekaitse taseme, et vältida volitamata juurdepääsu isikuandmetele.

Kellele võib ettevõte SIA “SV SOLUTIONS” isikuandmeid edastada?

Isikuandmete vahetamine võib olla vajalik üksikjuhtudel, kui sellel on konkreetne eesmärk, näiteks võib SIA “SV SOLUTIONS” vajada isikuandmete esitamist ainult ulatuses, mis on vajalik teenuse osutamiseks ja/või õigusaktide nõuete täitmiseks, järgmiste andmesaajate kategooriate puhul:

1. SIA “SV SOLUTIONS” grupi ettevõtted, koostööpartnerid ja transporditeenused, lepinguliste kohustuste kvalitatiivseks ja operatiivseks täitmiseks. Kaupmehed, kellega SIA “SV SOLUTIONS” sõlmib koostöölepinguid või kelle teenuseid kasutatakse teenuse kvalitatiivseks ja operatiivseks osutamiseks või lõpptoodete saatmiseks kliendile, näiteks kohaletoimetamise pakkumine (arvete printimine, pakkide ja lepingute kohaletoimetamine jne, sh kullerid, post jne), turvalisus ja kaitse (koostööpartnerid, kes toetavad SIA-D “SV SOLUTIONS” petturlike, ebaseaduslike või muude SIA “SV SOLUTIONS” pettuste, ebaseaduslike või muude huvide ohtude ja rikkumiste korral) ennetamine, sealhulgas õigusabi osutajad jne) ja juhtimine (finantsjuhtimise ja raamatupidamisprotsesside juhtimine ja pakkumine, sealhulgas audiitorid, audiitorid).

2. Võlgade sissenõudmisega tegelevad asutused/äriühingud (krediidijärelevalve). See hõlmab võlgade sissenõudmise ettevõtteid, krediidihindamisettevõtteid, kohtutäitureid, haldureid ja muid võlgade sissenõudmise (krediidijärelevalve) protsessis osalevaid isikuid.

3. järelevalve ja lepingu täitmise raames ametiasutused, kes vastutavad saadud mõõdistusandmete säilitamise ja kontrollimise eest. Näiteks riigi maateenistus, kõrge detailsusega topograafiliste andmete andmebaaside pidaja või kohalikud omavalitsused ja riigiasutused, turujärelevalveasutused, õiguskaitseasutused ja päästeteenistused vastavalt seadustele ja määrustele.

4. Kolmandad isikud. Näiteks füüsilised või juriidilised isikud, avaliku sektori asutused, asutused või organid, välja arvatud andmesubjektid, vastutavad töötlejad või volitatud töötlejad vastavalt Läti Vabariigi õigusnormide nõuetele.

SIA “SV SOLUTIONS” tagab isikuandmete konfidentsiaalsuse, võttes kasutusele turvameetmed vastavalt õigusaktide nõuetele. SIA “SV SOLUTIONS” ja SIA “SV SOLUTIONS” kontserni ettevõtete koostööpartnerid (isikuandmete volitatud töötlejana) tagavad isikuandmete töötlemise ja kaitse nõuete täitmise vastavalt õigusaktide nõuetele ning ei kasuta isikuandmeid muul eesmärgil kui kliendiga SIA “SV SOLUTIONS” nimel sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmiseks.

Kui kaua ettevõte SIA “SV SOLUTIONS” andmeid säilitab?

Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas täpsustatud eesmärkide saavutamiseks, välja arvatud juhul, kui kohaldatavate seaduste ja määrustega nõutakse või lubatakse pikemat säilitamist. Andmete säilitamise perioodi määramiseks kasutame kriteeriume, mis vastavad õigusaktides sätestatud kriteeriumidele, näiteks nõuete läbivaatamine, õiguste kaitse, probleemide lahendamine, aegumistähtaja järgimine jne, samuti võtame arvesse füüsilistele isikutele antud õigusi, kui määrame andmete talletamise ajavahemiku jooksul, mille jooksul võib tehinguga seotud nõudeid esitada, kui neid on.

Kuidas SIA “SV SOLUTIONS” küpsiseid kasutab?

Nagu ka teistel veebilehtedel, võib SIA “SV SOLUTIONS” veebileht kasutada küpsiste tehnoloogiat – “Google Analytics”. SIA “SV SOLUTIONS” veebileht kasutab ettevõtte “Google Inc” programmi “Google Analytics”, mis kasutab teie arvutisse salvestatud tekstiküpsiseid ja võimaldab teil analüüsida, kuidas te vastavat veebilehte kasutate. Google Analytics võib teid teabe kogumisest välja jätta, laadides alla ja aktiveerides brauseri valiku “Google Analytics” – Loobu brauseri lisandmoodulist.

Millised on andmesubjekti õigused ja kohustused seoses privaatsuspoliitikaga?

1. Andmesubjektil on järgmised õigused:

1.1. tutvuda teabega, mida SIA “SV SOLUTIONS” tema kohta salvestab, niivõrd kui see ei ole vastuolus õigusaktide sätetega ega mõjuta põhjendamatult teiste isikute õigusi. Teavet enda kohta saab, pöördudes isiklikult SIA “SV SOLUTIONS” poole, mis annab võimaluse isiku tuvastamiseks, SIA “SV SOLUTIONS” kontoris (teavet SIA “SV SOLUTIONS” aktiivse kontori kohta leiate privaatsuspoliitika lõpust ettevõtte andmete kõrval), sest kasutades muid infovahetuse kanaleid, nagu telefonivestlus, e-post, ei ole võimalik tagada isikuandmete turvalisust vastavalt õigusaktide nõuetele;

1.2. taotleda juurdepääsu oma andmetele, nende parandamist või vajaduse korral täiendamist, kustutamist (õigus “olla unustatud”), töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid nende töötlemisele õigusaktides sätestatud juhtudel, samuti õigust andmete ülekandmisele. Pange tähele, et andmete parandamise, kustutamise, piiramise, katkestamise või teisaldamise korral on võimalik teenuste osaline või täielik pöördumatu peatamine. Kui valite enda kohta teabe saamise kaugteel, näiteks posti või e-posti teel, teisele adressaadile vms, vastutab andmete esitaja valitud vastuvõtuviisi turvalisuse ja esitaja esindamisel tegutsevate isikute tegevuse eest;

1.3. Võtke oma nõusolekud igal ajal hõlpsalt tagasi. Nõusoleku andmine või tagasivõtmine on üksikisiku vaba valik ja sellega ei kaasne täiendavaid kohustuslikke kohustusi. Kui aga isik otsustab antud nõusoleku tagasi võtta, tuleb arvestada, et eriloaga seotud andmetöötlus ei ole enam tagatud ja varasemad võimalused ei pruugi enam kättesaadavad olla. Näiteks tagasikutsumine praeguste uudiste vastuvõtmiseks tähendab, et uudiseid või muid jooksvaid sündmusi enam ei edastata. Oluline on meeles pidada, et selline tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmetöötluse seaduslikkust;

1.4. võtta andmetöötlusega seotud küsimustes ühendust SIA “SV SOLUTIONS” ja turujärelevalveasutustega. Kui vajate abi selle privaatsuspoliitika, andmetöötluse aspektide või kohaldatavate andmekaitseseaduste ja -määruste kohta lisateabe saamiseks, kutsume teid üles võtma ühendust SIA-GA “SV SOLUTIONS”, et saaksime tekkinud küsimust hoolikalt uurida ja vastuse anda. Igal juhul on füüsilisel isikul alati õigus esitada kaebus ka Andmekaitse Inspektsioonile (Läti andmekaitse järelevalveasutusele).

2. Andmesubjekt on kohustatud:

2.1. enne koostöö alustamist tutvuda käesoleva privaatsuspoliitikaga ning tutvuda sellega kõigi selle andmesubjektiga seotud isikutega, kelle huve võib seeläbi mõjutada selle isiku andmete töötlemise protsess. Käesolev privaatsuspoliitika on SIA “SV SOLUTIONS” poolt pakutavate teenuste lahutamatu osa. SIA “SV SOLUTIONS” eeldab, et esitatud andmed ei mõjuta teiste isikute huve.

3. Kust ma leian teavet privaatsuspoliitika ettevõtte muudatuste kohta?

3.1. Kuna täiustame ja arendame oma tegevust pidevalt, on võimalik, et muudame ja täiendame seda privaatsuspoliitikat perioodiliselt. Seetõttu kutsume teid regulaarselt tutvuma privaatsuspoliitika praeguse versiooniga. See on saadaval SIA “SV SOLUTIONS” veebilehel, kuid oluliste muudatuste korral saadetakse teade (sh e-posti teel saatmine).

4. Kuidas SIA-GA ÜHENDUST VÕTTA “SV SOLUTIONS”?

4.1. Käesoleva privaatsuspoliitika või isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste või ebaselguste korral võtke palun ühendust SIA “SV SOLUTIONS”-iga, kasutades allolevaid kontaktandmeid.

4.2. SIA “SV SOLUTIONS” detailid:

Registreerimisnumber: 40003624260

Juriidiline aadress: Unijas tänav 15c, Riia, LV-1039

Telefon: +371 27 86 0000

e-post: info@3dscan.lv

Kodulehe aadress: www.3dscan.lv

SV SOLUTIONS PEAKONTORI KONTAKTID.

UNIJAS STREET 15C, RIGA

UNIJAS STREET 15C, RIGA

Läti, LV-1039

Läti, LV-1039

I-V 09:00 – 18:00

I-V 09:00 – 18:00

VI-VII suletud

VI-VII suletud

Helistage meile

Helistage meile

+371 27 86 0000

+371 27 86 0000

Kirjuta meile

Kirjuta meile

info@3dscan.lv

info@3dscan.lv